CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
21/06/2021 04:53:03

Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố về việc cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Dương. UBND phường Trần Phú báo cáo kết quả việc triển khai và thực hiện công tác CCHC 6 tháng năm 2021 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về kế hoạch cải cách hành chính

UBND phường tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch 529/KH-UBND ngày 03/4/2012 của UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện nghiêm Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 trên địa bàn; Kế hoạch về Cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của UBND thành phố Hải Dương .

UBND phường triển khai thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 21/12/2021 về cải cách hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 16 /KH-UBND về Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và các kế hoạch tuyên truyền hàng năm của UBND phường Trần Phú.

Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của phường đã thực hiện đảm bảo quy trình từ việc tiếp nhận hồ sơ đến việc trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; công tác cập nhật TTHC luôn được quan tâm thực hiện, có những quy định mới hay thay đổi TTHC mới đều được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả niêm yết công khai để các tổ chức, cá nhân biết khi đến giao dịch.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- UBND phường cũng đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động cụ thể trong triển khai thực hiện như: Ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, thực hiện “cơ chế một cửa liên thông” giai đoạn 2015 – 2020 và Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 vể việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND phường Trần Phú.

- Hiện UBND phường đã niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã với 117 thủ tục hành chính, có hướng dẫn cụ thể cho công dân trong việc tra cứu, làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường và 7 khu dân cư. Do đó các công dân đều hiểu được các thủ tục khi đến liên hệ hoặc thực hiện các giao dịch dân sự.

- Trong 6 tháng, do tình hình diễn biến phức tạp củ dihcj Covid-19 nên UBND phường tổ chức triển khai tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường và các khu dân cư các văn bản về cải cách hành chính; tuyên truyền đến các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí Bí thư, Trưởng khu dân cư để khu dân cư, phổ biến cho công dân của khu mình hiểu biết hơn về công tác cải cách thủ tục hành chính.

3. Công tác tuyên truyền

UBND phường tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính thông qua việc quán triệt cho cán bộ, công chức, tại nội dung của các văn bản chỉ đạo, điều hành. UBND phường ban hành Kế hoạch Số 01/KH-UBND ngày 4/01/2021 về việc tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 trên địa bàn phường Trần Phú.

Giao Đài Truyền thanh phường thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính; xây dựng các chuyên đề, chuyên trang và nêu gương cá nhân, tổ chức điển hình thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác cải cách thể chế

Trong 6 tháng 2021, UBND- HĐND phường không ban hành văn bản Quy phạm pháp luật nào. Các văn bản chủ yếu là văn bản thông thường, cá biệt để phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của HĐND- UBND phường.

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2021, quán triệt nội dung Luật phí và lệ phí; Kế hoạch Số 27/KH-UBND ngày 31/12/2020 về việc Tự kiểm tra thực hiện cải cách hành chính năm 2021. Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hải Dương về Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố năm 2021. UBND phường đã triển khai xây dựng Kế hoạch số: 09/KH-UBND ngày 10/3/2021 về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn phường. Đồng thời đã triển khai rà soát các thủ tục hành chính tư pháp, qua rà soát cho thấy các thủ tục này đều đảm bảo về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hành chính.

Rà soát các thủ tục thuộc lĩnh vực thực hiện của phường, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

UBND phường tiến hành rà soát các thủ tục hành chính một cách nghiêm túc và thực hiện Bộ thủ tục hành chính mới ban hành của UBND tỉnh với 117 quy trình thuộc các lĩnh vực: Tư pháp hộ tịch, Chứng thực, Quản lý đất đai, Xây dựng và quản lý đô thị, Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Người có công, Bảo hiểm y tế, Khiếu nại tố cáo, Tôn giáo, Giáo dục đào tạo và Văn phòng.

Lãnh đạo UBND phường luôn đặt mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa đơn giản hóa thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao tính chủ động, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đặc biệt xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp của các bộ phận và trách nhiệm thực hiện của người đứng đầu, kể cả chế tài xử lý trong việc công chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.2. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai thực hiện Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về một cửa, một cửa liên thông.

a. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông: UBND phường đã thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực LĐTB & XH, Địa chính- xây dựng và lĩnh vực Tư pháp, Hộ tịch theo Thông tư Liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015.

Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ phường đến thành phố.

UBND phường đã bố trí phòng làm việc riêng cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo về diện tích, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc (Kèm theo phụ lục về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường).

Việc quy định cụ thể về thời gian giải quyết, mức phí, lệ phí đối với từng loại thủ tục cũng được UBND phường niêm yết công khai và cụ thể, tạo được lòng tin trong nhân dân.

Về số lượng: Bố trí 6 cán bộ, công chức (1 Đ/c cán bộ Tư pháp - Hộ tịch; 2 Đ/c cán bộ địa chính - xây dựng; 1 Đ/c cán bộ LĐTB&XH, 1 Đ/c Văn phòng thống kê).

UBND phường đã bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, vị trí việc làm, qua đó phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ trong công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b. Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 23/4/2020 của Chính phủ về một cửa, một cửa liên thông.

Thực hiện Công văn 501/UBND-NV ngày 31/5/2018 của UBND thành phố Hải Dương về việc triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. UBND phường Trần Phú đã triển khai các nội dung cụ thể sau:

- Ban hành Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 vể việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND phường Trần Phú.

- Triển khai xây dựng Quy chế của bộ phận một cửa theo Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 23/4/2019 tại UBND phường Trần Phú.

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

3.1. Vai trò người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính.

Căn cứ vào Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính; Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Hải Dương. UBND phường Trần Phú luôn xác định vai trò trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch UBND phường trong việc chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức thực hiện cải cách hành chính là rất quan trọng.

UBND phường đã triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành trong năm 2021 đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế trong từng ngành, từng lĩnh vực, một số lĩnh vực ưu tiên.

- Việc triển khai kế hoạch, chương trình cải cách hành chính của tỉnh và thành phố: UBND phường cũng đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động cụ thể trong triển khai thực hiện như: Ban hành Quyết định về việc thành lập BCĐ thực hiện Đề án đẩy mạnh cải chách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, thực hiện “cơ chế một cửa liên thông” giai đoạn 2015 - 2020. Ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 về việc ban hành Nội quy làm việc cơ quan phường Trần Phú.

- Công tác tuyên truyền: UBND phường đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền nội dung cải cách hành chính đến các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức của cán bộ Đảng viên và nhân dân về cải cách thủ tục hành chính; đặc biệt là thực hiện niêm yết công khai các biểu bảng, chỉ dẫn người dân và tổ chức đến liên hệ giải quyết công việc tại bộ phận “một cửa” của phường; công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính theo Quyết định của UBND tỉnh ban hành.

Thông qua công tác tuyên truyền, bước đầu đã nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời giải quyết kịp thời các yêu cầu của tổ chức, công dân theo quy định của pháp luật đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng. Thực hiện dân chủ, công khai hoá thủ tục hành chính, phí, lệ phí và quy trình, trách nhiệm, thời gian giải quyết công việc; tránh sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và người dân, tạo thuận lợi cho công dân và tổ chức không phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần, giảm được thời gian, công việc liên hệ khi giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tăng cường trách nhiệm của công chức chuyên môn, đảm bảo sự phối kết hợp, hiệp đồng trách nhiệm khắc phục tình trạng đùn đẩy gây khó khăn phiền nhiễu trong khi giải quyết công việc.

Hàng năm UBND phường đã thường xuyên nâng cấp hệ thống truyền thanh trên địa bàn phường để công tác tuyên truyền về các văn bản thủ tục cải cách hành chính nói riêng và các văn bản khác nói chung sẽ được tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

- Công tác cải cách thể chế: Trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính, lãnh đạo UBND phường đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên rà soát các thủ tục, kiến nghị với tỉnh, thành phố sửa đổi, bổ sung; đồng thời thường xuyên cập nhật các văn bản mới ban hành của Nhà nước, của tỉnh, thành phố, của các ngành liên quan đến các thủ tục hành chính đang thực hiện tại địa phương để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Lãnh đạo UBND phường luôn đặt mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa đơn giản hóa thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao tính chủ động, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đặc biệt xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp của các bộ phận và trách nhiệm thực hiện của người đứng đầu, kể cả chế tài xử lý trong việc công chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3.2. Thực hiện các quy định về quản lý, tuyển dụng CB,CC.

Năm 2021, biên chế cán bộ, công chức của UBND phường được giao là 20 biên chế, tính đến 30/5/2021, số cán bộ, công chức có mặt là 18 người; số biên chế chưa tuyển dụng được là 02 người. Cụ thể các chức danh như sau: Cán bộ chuyên trách: 09 người, Công chức: 9 người

- UBND phường sử dụng số lượng biên chế phù hợp với số lượng định biên theo quy định. Không có tình trạng tuyển dụng số lượng cán bộ, công chức nhiều hơn so với số lượng định biên.

- Biên chế đối với các ngành chuyên môn cơ bản phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Theo đúng Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

- Việc phân công cán bộ, công chức đáp ứng được đúng chuyên môn được đào tạo.

3.4. Về sử dụng CBCC.

UBND phường đã bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, vị trí việc làm, qua đó phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ trong công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh việc sử dụng và quản lý cán bộ, công chức thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cũng được chú trọng thường xuyên. Hàng năm UBND phường đều cử các cán bộ công chức đi tập huấn, học tập tại các lớp do tỉnh, thành phố tổ chức để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời cũng thường xuyên kiểm tra để phát hiện những vi phạm của cán bộ, công chức nếu có để kịp thời xử lý.

4. Cải cách tài chính công

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND thành phố về việc triển khai giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. Trong 6 tháng - 2021 UBND phường đã thực hiện thu- chi theo đúng quy định, không để tình trạng nợ đọng lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức.

5. Về hiện đại nền hành chính nhà nước.

Hiện đại nền hành chính nhà nước là yếu tố quan trọng trong công tác cải cách hành chính nhà nước.

Tình hình sử dụng thư điện tử:

Tỷ lệ CBCC thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc tại UBND phường đạt 85%. Việc sử dụng email trong công việc giữa các CBCC với nhau và lãnh đạo UBND phường chủ yếu được thực hiện qua 02 hệ thống Yahoo Mail và Gmail.

Tình hình triển khai áp dụng ISO tại các cơ quan, đơn vị:

Hệ thống quản lý chất lượng ISO được triển khai từ năm 2015 và được duy trì cho đến nay. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố về việc chuyển đổi Hệ thống chấu lượng TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN 9001:2015. UBND phường tiến hành chuyển đổi và thực hiện theo đúng quy định. Cụ thể như sau:

Ngày 15/10/2019 UBND phường ban hành Quyết định số: 36/QĐ-UBND về Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm

UBND phường đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Chất lượng giải quyết công việc không ngừng được nâng cao, các thủ tục hành chính được đơn giản hoá song vẫn đảm bảo tính pháp lý. Đội ngũ cán bộ, công chức đổi mới được phương pháp làm việc, có ý thức trách nhiệm cao hơn trong công việc. Nhân dân nắm được các thủ tục hành chính và quy trình thực hiện, không còn tình trạng người dân đến gặp trực tiếp lãnh đạo để giải quyết các thủ tục hành chính cũng như tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần.

2. Hạn chế:

Quá trình cải cách chủ yếu dừng lại ở những biện pháp tình thế, vướng đâu gỡ đó, thiếu một giải pháp toàn diện, cơ bản để có thể giải quyết tận gốc những nguyên nhân sâu xa làm phát sinh những bất hợp lý cả về nội dung và hình thức của các quy trình, thủ tục, nên hiệu quả không cao, kết quả không vững chắc. Khuynh hướng cải cách để nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý, cho người thực thi công vụ hơn là tháo gỡ cho dân, vẫn chưa được khắc phục.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM

1. Duy trì việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ UBND phường đến thành phố.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của UBND phường theo đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

3. Đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ công chức phường. Tiếp tục quán triệt 80% cán bộ, công chức thường xuyên cập nhật thông tin trên mạng Internet; nghiên cứu tài liệu nhất là Nghị quyết, Luật…. nhằm nâng cao trình độ linh hoạt trong công việc hằng ngày cũng như công tác tham mưu.

4. Đổi mới nâng cao phẩm chất, năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức.Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mô hình “Một cửa”, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện nơi làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ bảo đảm thuận lợi cho người dân khi đến cơ quan để giải quyết công việc.

5. Triển khai thực hiện kế hoạch duy trì; cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước

6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính theo thời gian quy định.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Tiếp tục đề nghị UBND thành phố, các phòng ban hỗ trợ thêm về chuyên môn, nghiệp vụ và kinh phí cho bộ phận “một cửa”.

Trên đây là báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng năm 2021 của UBND phường Trần Phú./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2488
Trước & đúng hạn: 2488
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/09/2023 20:19:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TRẦN PHÚ - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0988172466 - 0395745677

Email: ngatrung84@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 10
Tất cả: 195,349